REGULAMIN

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.sklep.audioforte.pl  jest:

Audio Forte S.J. D. Bączewski, A. Wójtowicz Sp.J.

z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 7/9  wpisana do KRS pod nr 0000114518 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, NIP 521-31-97-911, REGON: 015170549, adres poczty elektronicznej: sklep@audioforte.pl , tel. (+48 22) 646 69 99, 409 47 43.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.sklep.audioforte.pl. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu, w tym m. in. składania Zamówień.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 

 • 2 DEFINICJE

Regulamin – Regulamin Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.sklep.audioforte.pl, dostępny w zakładce http://www.sklep.audioforte.pl/webpage/regulamin.html.

Sprzedawca – właściciel Sklepu, który został wskazany w § 1 ust. 1.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.audioforte.pl.

Kupujący – osoba przystępująca do korzystania ze Sklepu za pośrednictwem dowolnego urządzenia lub oprogramowania, spełniającego warunki techniczne do korzystania ze Sklepu wskazane w § 3 ust. 3 Regulaminu, będąca osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną, a także jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – część Sklepu dostępna po zarejestrowaniu się Kupującego, lub jeśli Kupujący ma już zarejestrowane Konto, jest to część Sklepu dostępna po zalogowaniu się Kupującego, określona adresem e-mail Kupującego (Loginem) i zabezpieczona hasłem.

Towar (Towary) – produkt lub produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego dotyczące Towaru lub Towarów wskazanych do zakupu przez Kupującego w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w ramach Konta.

Cena – cena brutto Towaru, uwzględniająca obowiązującą stawkę podatku od Towarów i usług (VAT), wyrażona w złotych, wskazana obok informacji o Towarze. Cena nie obejmuje Kosztów Dostawy.

Dostawca – podmiot, który realizuje dostawę Zamówienia na wskazany przez Kupującego adres.

Koszty Dostawy - koszty ponoszone przez Kupującego dla celów dostarczenia Towaru zgodnie z Zamówieniem.

 

 • 3 ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania Kupującemu Towaru bez wad.
 2. Cena Towaru obowiązująca w chwili składania Zamówienia nie ulega zmianie.
 3. W celu skorzystania ze Sklepu konieczne są:
 • komputer PC, tablet lub telefon,
 • system Windows, IOS lub Android (w zależności od rodzaju i marki urządzenia),
 • dostęp do sieci Internet,
 • zainstalowana przeglądarka internetowa,
 • zainstalowana wtyczka Macromedia Flash Player oraz włączona obsługi języka Java Script,
 • włączona obsługa tzw. wyskakujących okienek (pop-up Windows),
 • aktywne konto e-mail.
 1. Kupujący korzystający ze Sklepu obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych, prawidłowego adresu dostawy, prawidłowych danych do faktury.
 2. Kupujący nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 3. Kupujący, przystępując do korzystania ze Sklepu, zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności i że akceptuje ich postanowienia.

 

 • 4 REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE
 1. Kupujący może się zarejestrować i założyć Konto oraz potwierdzić rejestrację klikając w link przesłany w e-mailu. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. Kupujący zakładając Konto obowiązany jest skorzystać z formularza rejestracyjnego podając następujące dane:
 • jeśli jest osobą fizyczną:
 1. adres e-mail,
 2. hasło,
 3. imię i nazwisko,
 4. numer telefonu,
 5. adres zamieszkania,
 6. adres dostawy, jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania.     
 • jeżeli jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:
 1. adres e-mail,
 2. hasło,
 3. imię i nazwisko,
 4. nazwę firmy,
 5. adres siedziby,
 6. adres dostawy, jeżeli jest on inny niż adres siedziby,
 7. numer NIP,
 8. numer telefonu.
 1. Czynności rejestracyjne Konta Kupujący wykonuje jednorazowo, a przy składaniu kolejnych Zamówień korzysta ze swojego zarejestrowanego Konta.
 2. Login oraz hasło podane przez Kupującego są informacjami poufnymi, dlatego też Kupujący zobowiązany jest do zachowania tych informacji w tajemnicy i nieudostępniania ich osobom trzecim. 
 3. Od momentu rejestracji Konta w Sklepie Kupujący ma 24 godziny na aktywowanie Konta.
 4. Sprzedawca zastrzega możliwość dodatkowej autoryzacji danych Kupującego w szczególności poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 5. Kupujący ma możliwość usunięcia swojego Konta w każdym czasie w trybie natychmiastowym. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem Sklepu drogą mailową na adres sklep@audioforte.pl lub pisemnie na adres Audio Forte S.J ul. Rejtana 7/9, 02-516 Warszawa.

 

 • 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Nowe Zamówienia można składać drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 2. Kupujący może złożyć Zamówienie następującymi sposobami:
 1. bez rejestracji Konta, korzystając z formularza dostępnego w koszyku zakupów,
 2. korzystając ze swojego Konta w Sklepie,
 3. przesyłając Zamówienie drogą e-mail na adres sklep@audioforte.pl.
 1. Jeżeli Kupujący składa Zamówienie korzystając ze swojego Konta w Sklepie, potwierdzenie Zamówienia odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Jeżeli Kupujący składa Zamówienie w inny sposób, niż korzystając ze swojego Konta, powinien podać w Zamówieniu następujące dane:
 • jeśli jest osobą fizyczną:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu,
 4. adres zamieszkania,
 5. adres dostawy, jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania.
 • jeżeli jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. adres firmy,
 4. adres siedziby,
 5. adres dostawy, jeżeli jest on inny niż adres siedziby,
 6. numer NIP,
 7. numer telefonu.
 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dokonać:
 1.        a) wyboru zamawianych Towarów,
 2.       b) wyboru sposobu dostawy oraz wskazać adres dostawy,
 3.       c) wyboru sposobu płatności.
 1. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Towaru.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza Kupującemu jego otrzymanie, przesyłając wiadomość e-mail o otrzymaniu Zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail.
 3. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o tym fakcie wysyłając Kupującemu na podany przez niego adres e-mail informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupującego informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 5. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia nie wcześniej, niż w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy przesłanej przez Kupującego płatności, chyba że płatność za Towar dokonywana jest za pobraniem lub gotówką przy odbiorze w sklepie.
 6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób płatności przelewem na konto Sprzedawcy lub płatność elektroniczną za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl, brak wpłaty w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją przez Kupującego z Zamówienia. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do anulowania Zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Zamówienia, gdy dane Kupującego są nieprawdziwe, niepełne lub w inny sposób nieprawidłowe, a Sprzedawca uprzednio poinformował Kupującego o tym fakcie lub też poinformowanie Kupującego było niemożliwe ze względu na nieprawidłowe dane.
 8. Kupujący zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o ewentualnym braku zamówionego Towaru, który może wpłynąć na wydłużenie czasu realizacji.
 9. Sklep obsługuje Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.
 10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup towaru od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 11. Gdyby po złożeniu Zamówienia okazało się że zamówiony Towar jest niedostępny w całości lub częściowo, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia telefonicznie lub e-mailowo. Kupujący ma prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z zamówionego Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie. Następnie Sklep wysyła do Kupującego e-maila ze zmianami w Zamówieniu lub z informacją o anulowaniu Zamówienia, a Kupujący powinien potwierdzić e-mailem zwrotnym akceptację zmian w Zamówieniu lub jego anulowanie. Zmianę lub anulowanie Zamówienia uważa się za dokonaną w chwili potwierdzenia tych okoliczności e-mailem zwrotnym przez Kupującego.
 12. W chwili gdy całe Zamówienie zostanie skompletowane i będzie gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Kupujący otrzyma ostatnią wiadomość e-mail informującą o statusie Zamówienia w momencie, gdy Zamówienie zostanie wysłane.
 13. Kupujący może wprowadzić zmiany w Zamówieniu do momentu wystawienia przez Sklep paragonu lub faktury.
 14. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-mail lub telefonicznie (dane kontaktowe dostępne są na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt”). Sklep prześle do Kupującego e-maila o zmianie Zamówienia, a Kupujący powinien potwierdzić mailem zwrotnym akceptację zmian w Zamówieniu. Zmianę Zamówienia uważa się za dokonaną w chwili potwierdzenia tych okoliczności e-mailem zwrotnym przez Kupującego.

 

 • 6 PŁATNOŚCI
 1. Zapłaty za Towar można dokonać:
 1. osobiście gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”,
 2. osobiście gotówką przy odbiorze osobistym,
 3. osobiście kartą kredytową lub płatniczą przy odbiorze osobistym,
 4. tradycyjnym przelewem bankowym na wskazane przez Właściciela konto bankowe,
 5. on-line za pośrednictwem Przelewy 24 (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).
 6. na raty za pośrednictwem ……………………………………………
 1. Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży ratalnej dostępne po kliknięciu na logo Banku lub u Obsługi.

 

 • 7 DOSTAWA
 1. Sklep oferuje dostawy tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej.
 3. Kupujący może skorzystać z następujących sposobów odbioru Towaru:
 1. odbiór osobisty, w Salonie przy ul. Rejtana 7/9 w Warszawie - odbiór jest bezpłatny;
 2. przesyłka kurierska - ze względu na wymogi firm kurierskich, za pobraniem wysyłamy tylko towar o wartości poniżej 4500 zł.
 1. Koszt wybranej przez Kupującego formy Dostawy wskazany jest każdorazowo w podsumowaniu Zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów i sposobów dostawy zamieszczone są także na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa i odbiór”.
 2. Dostawa jest realizowana tylko w dni robocze. Sklep nie realizuje dostawy w soboty, niedziele ani w dni, które zostały ustawowo uznane za wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dostawca zostawia przesyłkę osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Kupującego.
 4. Kupujący, który złożył Zamówienie za pośrednictwem Konta może na bieżąco śledzić status swojego Zamówienia w ramach Konta.
 5. Zalecamy, aby przed odebraniem przesyłki dokonać jej oględzin i sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone, a Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, braków lub innych niezgodności zalecamy nieodbieranie przesyłki, sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera i niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy o tym fakcie.
 6. Wysyłka zakupionego Towaru zazwyczaj realizowana jest w terminie 3 – 14 dni, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia Zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.
 7. W przypadku Towarów oznaczonych, jako „na zamówienie” czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania. Towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji.

 

 • 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. W przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem, ma on prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż Dostawca i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Dane Sprzedawcy: Audio Forte S.J., ul. Rejtana 7/9, 02-516 Warszawa,  sklep@audioforte.pl.
 3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego TUTAJ jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący do zapłaty za Towar, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt pakowania czy wysyłki).
 12. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.) Kupujący odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów zwrotu rzeczy:
 1. bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę Towaru czy też kosztu opakowania,
 2. poniesionych przez Sprzedawcę dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy, jeżeli Kupujący wybrał inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę.
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • W której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, wskazane w niniejszym § 8 Regulaminu, nie znajduje zastosowania do Zamówień dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 • 9 GWARANCJE

O ile na Towar została udzielona gwarancja producenta, obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w związku z gwarancją określone są w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

 

 • 10 REKLAMACJE
 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Jeżeli na Towar została udzielona gwarancja, Kupujący może, według swojego wyboru zastosować się do procedury gwarancyjnej opisanej w dokumencie gwarancji lub zastosować się do procedury reklamacyjnej opisanej poniżej.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar jest niezgodny z umową.
 3. W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien:
 • poinformować Sprzedawcę o niezgodności Towaru z umową, wskazując jednocześnie na czym zdaniem Kupującego niezgodność ta polega,
 • wskazać czy domaga się naprawy czy wymiany Towaru,
 • podać swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail i numer telefonu,
 • odesłać reklamowany Towar Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu jego niezgodności z umową.
 1. Przekazanie Sprzedawcy informacji wskazanych powyżej może nastąpić z wykorzystaniem formularza reklamacji.
 2. Reklamacje można składać mailowo na adres: sklep@audioforte.pl  lub listownie na adres: Audio Forte S.J., ul. Rejtana 7/9, 02-516 Warszawa.
 1. Reklamowany Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy wskazany w ustępie powyżej. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do przesyłki z reklamowanym Towarem dowodu zakupu Towaru lub jego kopii.
 2. Jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z ust. 3 tiret drugi jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na Towar wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni (w przypadku Towarów których producent nie ma w kraju swojego przedstawicielstwa nie później niż w ciągu 21 dni). Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana, będzie odesłany na koszt Kupującego. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieuznaniu reklamacji.
 8. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji także w innych przypadkach, niż niezgodność Towaru z umową. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu lub strony internetowej Sklepu należy zgłaszać mailowo na adres sklep@audioforte.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 9. Sprzedawca nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń innych, niż wskazane powyżej.

 

 • 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)
 1. Kupujący podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U.2018.1000). Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. Serwis wykorzystuje pliki Cookies, o czym bliżej w Polityce Cookies.     

 

 • 12 NEWSLETTER
 1. Newsletter to usługa pozwalająca Kupującemu na subskrybowanie i otrzymywanie pochodzących od Sprzedawcy, bezpłatnych broszur oraz innych informacji o charakterze reklamowym i handlowym na podany przez Kupującego adres e-mail.
 2. Korzystając z usługi newsletter Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na wskazany adres e-mail.
 3. Zgoda wskazana w § 12 ust. 2 Regulaminu jest udzielana przez Kupującego poprzez wpisanie adresu e-mail w module newsletter na stronie głównej Sklepu i potwierdzenie kliknięciem w link przesyłany w wiadomości e-mail. Zgoda ta może być również wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy rejestracji Konta.
 4. Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newsletter poprzez wpisanie adresu e-mail w module newsletter na stronie głównej Sklepu, a następnie powinien potwierdzić rezygnację z newsletter klikając w link przesłany przez Sklep, w wiadomości e-mail.

 

 • 13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Strona Sklepu oraz poszczególne podstrony, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j.).
 2. Wszelkie zamieszone na stronach Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 3. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 5. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w § 12 ust. 1,2,3,4 Regulaminu wymaga zgody Sprzedawcy.

 

 • 14 PYTANIA KUPUJĄCYCH I KONTAKT ZE SKLEPEM

Wszelkie pytania Kupujących dotyczące w szczególności: Regulaminu, ochrony danych osobowych, polityki prywatności, składania Zamówień, aktualnych Towarów, możliwości zamówienia większych ilości, Kupujący mogą kierować do Sklepu:

 1. poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w zakładce „Kontakt”,
 2. drogą e-mail na adres sklep@audioforte.pl, telefonicznie (+4822) 646 69 99, (+4822) 409 47 43.

 

 • 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie w momencie zamieszczenia go na stronie internetowej Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j.).
 3. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 5. Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.
 6. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Kupującego w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu.
 7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.